Wissing - Ruimtelijke denkers


Klantenlogin
Buitenplaatsen Kruisstraat-Passewaay

Buitenplaatsen Kruisstraat-Passewaay

Tiel

Een landgoed of een buitenplaats zien wij als een middel om in onbruik geraakte of verrommelde agrarische gebieden te transformeren tot fantastische woonmilieus en recreatieve uitloopgebieden. Zo hebben we in het voormalig agrarisch gebied tussen de Kruisstraat en de Ophemertsdedijk in Tiel nieuwe buitenplaatsen ontworpen die als  overgangsgebied fungeren tussen de kern en het buitendijks gebied Passewaay. Daarbij hebben we de wensen van de opdrachtgevers samen weten te brengen met de regels van provincie en gemeente. Dit leidde tot een succesvol ontwerp voor 4 buitenplaatsen met samen 15 woningen.

Elke buitenplaats heeft een eigen karakter, bijvoorbeeld door een specifieke situering of door de architectuurstijl. De buitenplaatsen zijn opgebouwd uit een voorhof, met centraal hoofdgebouw en bijbehorende woningen, zoals de portierswoning of rentmeesters woning. 

 

De buitenplaatsen samen bieden een prachtig tussengebied, tussen woonwijk en het buitendijks gebied. Het landschapsontwerp voor de buitenplaatsen heeft als doel de verdere landschappelijke versnippering te stoppen. Door de realisatie van nieuwe buitenplaatsen krijgt dit gebied een duurzame toekomst als woon- en recreatielandschap. Bovendien wordt aangesloten bij de boomrijke achtertuinen van de huizen aan de dijk. Zowel ecologisch als landschappelijk ontstaat er een grotere robuustere structuur. In onze landschapsplannen vormt de kennis van natuur, ecologie, bodem en watersystemen, naast begrip voor de belangen van de agrarische sector en de recreatie, de basis voor een duurzame landschapsontwikkeling.

 

Wissing heeft voor de nieuwe landgoederen het landschapsplan gemaakt en voor de woningen een beeldkwaliteitsplan. Wij ontwerpen niet alleen door middel van het landschapsplan, beeldkwaliteitsplan of bestemmingsplan. Wij voeren gesprekken met waterbeheerders of met ecologen over de specifieke inrichtingseisen, wij superviseren de verschillende architecten, stemmen wensen of regels van instanties of ambtelijke organisaties op elkaar af. Kortom, we regisseren de uiteenlopende inzichten tot een soms spectaculair eindresultaat.