Bestemmingsplan - Buitengebied

Bestemmingsplan - Buitengebied

Vertaling van de vele diverse opgaven in het landelijk gebied in een actueel en integraal plan.

Opdrachtgever

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Type opgave

Bestemmingsplan buitengebied met PlanMER

Programma

Buitengebied

Status

Ontwerp

Het bestemmingsplan beslaat het gehele buitengebied van de voormalige gemeente Driebergen-Rijsenburg, nu gemeente Utrechtse Heuvelrug. Door het opstellen van het bestemmingsplan is ingespeeld op het actuele rijksbeleid en provinciale beleid, alsmede verschillende ontwikkelingen die thans gaande zijn in het landelijk gebied. Hierbij moet gedacht worden aan kleinschalige nevenactiviteiten, plattelandswoningen en het vrijkomen van agrarische bebouwing na bedrijfsbeëindiging.

Ligging plangebied

Een bestemmingsplan voor het buitengebied vraagt een integrale benadering van tal van aspecten die specifiek gelden voor het landelijk gebied, bijvoorbeeld het mogelijk maken van agrarische uitbreidingen binnen de ontwikkelruimte die geldende wetgeving biedt of het beschermen van specifieke landschappelijke waarden. Ook zijn er een groot actoren betrokken welk allen hun eigen (diverse) belangen hebben in het buitengebied. In het proces van het bestemmingsplan buitengebied is het van belang dat de actoren gehoord worden en dat hun belangen, zo goed als mogelijk, worden vertaald naar het bestemmingsplan. Het groot aantal betrokken partijen en de grote mate diversiteit van de belangen is één van de opgaven van het opstellen van een bestemmingsplan voor het buitengebied.

Specifiek voor Driebergen geldt dat in het bestemmingsplan als gevolg van de resultaten van de PlanMER aanvullende regels zijn opgenomen. En dat een aantal ontwikkelingen zijn mogelijk gemaakt; invulling van een landgoed, nieuwbouw van (zorg) woningen en de uitbreiding van de agrarische opgave. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de diverse functies in het buitengebied Driebergen is gewerkt met verschillende bestemmingen en aanduidingen. Ook is er enige mate van flexibiliteit geboden door het opnemen van afwijkingsregels, waardoor bijvoorbeeld de wijziging naar een andere (minder milieubelastend) bestemming mogelijk is. De verschillende betrokken partijen en hun belangen zijn gehoord door het verwerken van hun reacties, welke zijn ontvangen tijdens de ter visie periode, in het ontwerp bestemmingsplan.

Klik hier om het volledige bestemmingsplan te bekijken.