Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wissing B.V.

 • Alle genoemde bedragen in onze prijsopgaven en communicatie zijn exclusief btw (prijspeil 1 januari 2024) en verschotkosten.
 • Indien zich onverhoopt omstandigheden voordoen, die bij het aangaan van een overeenkomst niet zijn te voorzien en kostenverhogend zouden kunnen werken, zullen wij hieromtrent nader met u in overleg treden.
 • Voor zover materiaal nog niet in ons bezit is, verzorgt de opdrachtgever de aanlevering van benodigde onderzoeksdata en digitale bestanden van relevant kaartmateriaal en plandocumenten tijdig en om niet. Indien er geen terreininmeting beschikbaar is kunnen er discrepanties voorkomen tussen tekenbestanden en werkelijkheid. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens berust bij de aanleverende instantie.
 • Tenzij anders is aangegeven, wordt de coördinatie en organisatie van de bijeenkomsten, alsmede het secretariaat en de verslaggeving door de opdrachtgever uitgevoerd.
 • Prijsopgaven heeft een geldigheidsduur van drie maanden.
 • Op al onze opdrachten zijn de onderhavige algemene bepalingen alsmede de bepalingen van de Nieuwe Regeling 2011 herzien (DNR 2011 herzien) van toepassing. Onze algemene voorwaarden en DNR 2011 herzien bepalingen liggen op ons kantoor aan de Middenbaan 108 te (2991 CT) Barendrecht ter inzage. Op uw verzoek zullen wij direct de algemene bepalingen en de DNR 2011 herzien bepalingen aan u doen toekomen.
 • Indien door Wissing vervaardigd materiaal voor publiciteitsdoeleinden wordt gebruikt, dient de naam van ons bureau te worden vermeld.
 • Betalingsregeling:
  i.       Bij opdrachtverlening aan Wissing wordt 20% van de opdrachtsom vooruit betaald. Daarna zal naar voortgang worden gedeclareerd.
  ii.      De honoraria en verschotten dienen binnen een tijdsbestek van 30 dagen na facturering aan ons te worden overgemaakt.
  iii.     Indien een betaling de hierboven genoemde aantal dagen overschrijdt zullen wij u een betalingsherinnering sturen, waarin wordt verzocht het bedrag alsnog binnen 10 dagen te voldoen. Indien niet tijdig wordt betaald mogen wij een wettelijke vergoeding voor incassokosten in rekening brengen. De incasso bedraagt 10% van de hoogte van de factuur, met een minimum van € 40,- vermeerderd met de wettelijke rente.
 • Onze prijsopgaven gaan uit van een voortschrijdend planproces waarin door middel van tussentijdse toetsing en gelegenheid tot reacties en aanvullingen constructieve planontwikkeling kan plaatsvinden. Wij gaan er vanuit dat per wijzigingsronde alle opmerkingen in 1 keer via de projectcoördinator bij ons bureau binnenkomen. De betrokken disciplines hebben vooraf hun opmerkingen met elkaar besproken en er bestaat consensus over de opmerkingen die aan Wissing worden doorgegeven om te verwerken.
 • Mochten opmerkingen en omstandigheden van dien aard zijn dat van hernieuwde planontwikkeling sprake zou moeten zijn, dan treden wij met u in overleg over de consequenties met betrekking tot de genoemde prijsstelling. Voor de goede orde vermelden wij dat met de prijsstelling van onze aanbieding door ons is rekening gehouden met maximaal 1 aanpassing van de genoemde onderdelen. Meerdere aanpassingen leiden onverkort tot meerwerk.
 • Alle door u gevraagde extra werkzaamheden, niet genoemd onze prijsopgave, worden uitgevoerd op regiebasis.
 • Extra overleg, niet genoemd in onze prijsopgave alsmede de daaruit voortkomende werkzaamheden worden uitgevoerd op regiebasis.
 • De aansprakelijkheid van Wissing welke zou kunnen voortvloeien uit de overeengekomen opdracht is beperkt tot het bedrag van de opdrachtsom. Daarnaast is Wissing alleen aansprakelijk voor directe schade. De bevoegdheid tot het instellen van een vordering in verband met een tekortkoming van Wissing vervalt 5 jaar na het beëindigen van de opdracht.
 • Inzet onderzoeksbureaus:
  i.       De offertes, rapportages en eventuele onderzoeksrapporten van de ingeschakelde bureaus worden door ons
  gecontroleerd voordat wij die aan u doorzenden.
  ii.      Op de offertes, overeenkomsten en adviezen kunnen afwijkende algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn te vinden op de website van het betreffende onderzoekbureau. Op uw verzoek zullen deze afwijkende door het betreffende onderzoeksbureau gehanteerde algemene voorwaarden naar u worden gezonden.
 • Opdrachtnemer koppelt organisatie, doorlooptijd en kosten aan elkaar. Onze prijsopgaven zijn op dat principe gebaseerd. Indien de uitvoering van het project door niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheden de projectplanning overschrijdt, zal Opdrachtnemer over de financiële consequenties daarvan met Opdrachtgever in overleg treden.
 • In het kader van privacy houden wij ons aan de wet en regelgeving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • Het is niet toegestaan om (delen uit) onze prijsopgaven openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wissing B.V..
 • Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de bestuurders van Wissing B.V. en al degenen die voor Wissing B.V. dan wel een van haar bestuurders werkzaam zijn.
 • Voor de goede orde wijzen wij u er op dat de werkzaamheden zullen aanvangen na een schriftelijke opdracht uwerzijds.
 • Alle overeenkomsten met Wissing B.V. zijn onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen bij voorkeur door middel van mediation worden beslecht. Mocht mediation niet tot het einde van een geschil leiden dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

Wissing B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57892989.