Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wissing B.V. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wissing B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • Overige persoonsgegevens die iemand actief verstrekt

Doel verwerking van persoonsgegevens

In eerste instantie verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen en factureren van onze advieswerkzaamheden evenals de communicatie omtrent deze werkzaamheden.
Op de website van Wissing B.V. verzamelen wij cookies, zie ons cookiebeleid, en maken gebruik van Google Analytics. Wij verzamelen hierbij persoonsgegevens om:

  • Meer inzicht te krijgen in onze klanten;
  • Ontwikkeling van website en dienstverlening;
  • Website aanpassen aan persoonlijke voorkeuren;
  • Analyseren van de werking van de website en ’traffic’-statistieken samen te stellen ten behoeve van verbetering van onze website.

Uitwisseling van gegevens

Wissing B.V. geeft de persoonsgegevens in beginsel niet door aan derden, tenzij er sprake is van I) een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in het kader van fiscale wetgeving en sociale zekerheidswetten en II) in geval de uitwisseling nodig is om de diensten van Wissing B.V. te kunnen leveren (‘redelijke bedrijfsvoering’).

Beveiligen en bewaren

Wissing B.V. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Wissing B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking is vereist, tenzij er sprake is van wettelijke bewaartermijnen (waaronder fiscale bewaartermijnen).

Privacyrechten

U kunt verschillende privacyrechten inroepen, waaronder het recht op inzage, Wissing, beperking van de verwerking en bezwaar op de gegevensverwerking. Dit verzoek dient te worden verzonden naar het e-mailadres info@wissing.nl. Voor eventuele klachten kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).