Omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk in procedure

Door een mooie samenwerking met de gemeente Westland is het omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk tot stand gekomen. Het eerste omgevingsplan (voor één van de kernen) van de gemeente. Dit omgevingsplan is volledig in het gedachtegoed van de Omgevingswet opgesteld. Wissing stond de gemeente bij en adviseerde in dit proces.

We werkten intensief samen met beleidsambtenaren en ketenpartners, waaronder de Veiligheidsregio, GGD en Hoogheemraadschap. Zo verkregen we samen nog beter inzicht in de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet en de integrale benadering van de fysieke leefomgeving.

Plangebied omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk

Het omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk is tweeledig. Enerzijds zijn de kernwaarden van het dorp vastgelegd en anderzijds zijn nieuwe onderwerpen met betrekking tot de fysieke leefomgeving geïntegreerd, zoals klimaatadaptatie en gezondheid.
Specifieke wensen en ambities uit de omgevingsvisie en het participatietraject zijn doorvertaald in dit plan. Hoe die door vertaling concreet kon worden was de kernopgave van het projectteam.
De oplossing die we vonden bestond eruit om elke specifieke wens of ambitie van een eigen functietoedeling te voorzien. Aan deze functies zijn vervolgens regels over activiteiten gekoppeld om de wens of ambitie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

De verbrede reikwijdte van dit omgevingsplan komt duidelijk naar voren in de onderwerpen veiligheid, duurzaamheid, klimaatadaptatie en gezondheid, die een volwaardige plek hebben gekregen. Daarnaast zijn met het oog op integraliteit ook de regels uit de APV opgenomen en zijn de beleidsregels van de gemeente geïntegreerd in het omgevingsplan. Dit tezamen heeft geleid tot een integraal plan voor de fysieke leefomgeving.

Wij werkten met ontzettend veel plezier samen met de gemeente Westland aan het omgevingsplan en kijken uit naar het vervolg van deze samenwerking.