De Kreek - Den Hoorn

De Kreek - Den Hoorn

De eerste Cittaslow wijk van Nederland!

Opdrachtgever

Gemeente Midden-Delfland

Type opgave

Duurzame dorpsuitbreiding

Programma

162 woningen

Status

In aanbouw

De Kreek is met 160 nieuwe woningen de afronding van de wijk Look-West in Den Hoorn. Belangrijkste opgaven zijn hier het bergen van grote hoeveelheden water voor het gebied zelf en het gebied daarbuiten en het realiseren van een buurt die voldoet aan de uitgangspunten van Cittaslow. Hier brengen we natte, droge en versteende kreken aan, zodat er bij regen en droogte een aantrekkelijk woongebied ontstaat.

Cittaslow
De 9 thema's van Cittaslow

Cittaslow

De Kreek in Den Hoorn is niet zomaar een wijk, maar de eerste Cittaslow wijk van Nederland. Het keurmerk Cittaslow hebben wij met behulp van 9 thema’s concreet vertaald in het stedenbouwkundig plan van De Kreek, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving het allerbelangrijkst is. De leefomgeving onderscheidt zich door de samenhang tussen duurzame bouwstenen voor authenticiteit, biodiversiteit, gezondheid, klimaat, veilig- en leefbaarheid, energie en duurzaam bouwen.

"Wonen in een vloeiend doorlopend landschap dat klimaat adaptatie, biodiversiteit en gezondheid voorop stelt; het kan in De Kreek."

Gemeenschappelijk buurtgevoel

De Kreek wordt een leefomgeving met een landelijk verademend karakter. Binnen een stoer en landschappelijk gebied liggen drie in het landschap verankerde woonclusters. Men woont dus letterlijk in het landschap. Geen ellenlange woonstraten maar een landschap dat reikt tot aan de voordeur. De clustergewijze opzet bevordert het gemeenschappelijke buurtgevoel en biedt door de ligging aan het groen een grote mate van privacy en vrijheid. Doordat de woningen op het groen georiënteerd zijn, is er sociale controle en kunnen kinderen vrij en veilig spelen. Buiten in hun ‘eigen’ domein maar wel met een oogje in het zeil.

Animatie Cittaslow De Kreek Vogelvlucht

Animatie Cittaslow De Kreek Vogelvlucht

0:20

Waterneutraal

Water speelt in De Kreek een hoofdrol. Hier kregen we de opgave om ruim 9000 m3 te bergen voor de eigen buurt inclusief de berging voor de gehele wijk Look-West. Een enorme hoeveelheid en daarmee een grote uitdaging. Met een uitgekiend systeem van verschillende kreken, verwijzend naar de historische kreek die hier liep, is het gelukt om deze wateropgave op te lossen en om te zetten naar een enorme kwaliteit voor de buurt.

De Kreek is een waterneutrale buurt en wordt volledig oppervlakkig afgekoppeld. Het krekensysteem bestaat uit de natte kreek, de droge kreek en de stenen kreek, zie afbeelding hiernaast. Vanaf het bouwveld wordt regenwater opgevangen en afgevoerd via infiltrerende voorziening in de tuin en via molgoten naar de brede goten in de straat, de stenen kreek. Overschotten worden boven het maaiveld afgevoerd naar de wadi’s en de greppels, de droge kreek. Bij hevige regenval veranderen deze droge delen van een glooiend grasland naar een eilandenrijk omgeven door water. Het openbaar gebied kan bijna geheel onder water komen te staan zonder dat je natte voeten krijgt. Hier vloeit straks de groene ruimte om de woningen heen zoals water dat in tijden van regen doet. Hierdoor ontstaat een doorlopend landschap. Uiteindelijk komt het water allemaal terecht in de natte kreek die het water afvoert binnen de Harnaschpolder.

Klimaat bevorderend
Klimaatprofiel

Klimaat bevorderend

Het doorlopende landschap bevordert niet alleen de gezondheid, maar ook klimatologische aspecten als luchtcirculatie en het opnemen van fijnstof. Het wordt beleefbaar door de verspreiding van bijvoorbeeld zomerse geuren en de temperatuurverschillen op buurtniveau. De warmte van een zuidmuur in de avonduren en de verfrissende koelte van de kreeklaagten met de daarop waarneembare diversiteit aan flora en fauna. Het geluid van krekels in het hoge gras en het gezoem van hommels, bijen en vlinders in de warme nektar-rijke delen van de wijk. Door de stedenbouwkundige structuur en de maatvoering worden windtunnelvorming en tochtige woonstraten voorkomen. De Kreek wordt ook voorzien van een duurzame bodem, klimaat adaptieve bestrating en gerecyclede materialen. Allemaal intrinsieke waarden die te herleiden zijn op een identiteitsvolle en begrijpbare ordening van De Kreek.

Voor het plan De Kreek hebben wij het definitief stedenbouwkundig plan, definitief inrichtingsplan openbare ruimte, ontwerp van de bruggen, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan opgesteld.

Boven: uitsnede inrichtingsplan openbare ruimte. Links onder: De Visdief, een bijzondere vogelbrug – ontwerp Wissing en gemeente Midden-Delfland, bron foto constructie brug: Centaur Projecten. Rechts onder: De Kreek krijgt zijn vorm; juni 2019.