Het gonst in onze Omgeving!

Er wordt druk gesproken, gediscussieerd en nagedacht over, en gewerkt aan de aspecten van komende Omgevingswet. Met deze grootste wetswijziging sinds Thorbecke verandert er immers nogal wat!

Als voorbereiding hierop, woonde Wissing ook dit jaar de ‘Dag van de Omgevingswet’ bij in het provinciehuis van Utrecht. André Domburg, mede als afvaardiging van Provero, en Esther Stuijts namen deel aan de verschillende workshops en presentaties. Zij delen graag hun highlights van deze inspirerende dag:

Toepasbare regels
Provero stand met André Domburg en Hennie Genee

Toepasbare regels

Tijdens de workshop ‘Toepasbare regels’ werd nog eens duidelijk gemaakt, dat er bij het opstellen van regels (voor een omgevingsplan) nogal wat gaat veranderen. Toepasbare regels zijn juridische regels, die te begrijpen zijn voor iedereen. Dat stelt dus eisen aan de opsteller(s) van de Omgevingsdocumenten. Het vraagt om andere competenties dan we tot nu toe gewend zijn. Behalve taal- en wetskunde, vraagt dit ook om taalkunst. Een nieuwe rol? Een demonstratie van de bèta-versie van het nieuwe Omgevingsloket bracht dit mooi in beeld.

Energietransitie onderdeel van omgevingsplan
Beeld: VVM - Hans Oosters, Commissaris van de Koning: “De Omgevingswet maakt het mogelijk dat provincies, gemeenten en waterschappen daadwerkelijk met één stem vragen uit de samenleving kunnen beantwoorden”.

Energietransitie onderdeel van omgevingsplan

Een van de uitdagingen waar we voor staan is de massale energietransitie in Nederland. We praten over 7,5 miljoen bestaande woningen die we de komende decennia CO₂-neutraal moeten maken.

Ook het omgevingsplan kan hierin een rol spelen door het gemeentelijk warmteplan onderdeel te laten vormen van het omgevingsplan. Zo geven gemeenten aan welke keuzes voor de verschillende wijken en gebieden gemaakt worden. Hierbij is het belangrijk dat aansluiting gezocht wordt bij de actualiteit in de buurt en dat er geparticipeerd wordt met de bewoners. Dit laat de brede mogelijkheden van een omgevingsplan zien.

Global Goals vergemakkelijkt integraal afwegingskader omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Maar hoe pak je zo’n veelomvattende opgave aan? Nou met de Global Goals van de Verenigde Naties!
Met 17 Goals worden de brede duurzaamheidsagenda en de vele onderlinge verbanden tussen maatschappelijke opgaven in beeld gebracht. Deze vormen een ideaal instrument om toe te werken daadwerkelijke integratie van de opgaven en daarmee de eerste stap naar realisatie. Eind dit jaar wordt de praktijkproef afgerond en is de handleiding klaar om toegepast te worden.

Wie gaat met ons de uitdaging aan om met de Global Goals in de hand de omgevingsvisie op te stellen?

Het was dus een zeer nuttige en leuke bijeenkomst die laat zien dat er veel werk is verzet, maar ook nog veel moet worden gedaan voor de introductie van de Omgevingswet. Ook wij werken hier hard aan en houden je op de hoogte.