Wissing ontwikkelt systematiek borgen klimaatadaptatie

Gemeenten en provincies hebben ambities om de duurzaamheidmaatregelen makkelijker en tegen lagere kosten onderdeel te maken van de grote woningbouwopgave. Het is niet altijd gemakkelijk om de uiteenlopende ambities op het gebied van klimaat, biodiversiteit, energie of mobiliteit op een integrale manier in ontwikkelingen op te nemen. Omdat ook aspecten zoals verantwoordelijkheden of kostenverdeling van belang zijn bij het succesvol implementeren van de doelen en ambities vonden wij het tijd voor een integrale systematiek.

Utrechtse Convenant Duurzame Woningbouw

In Stichtse Vecht zijn we betrokken bij een grootschalige transformatie van een grotendeels leegstaand kantorengebied. De gemeente heeft het Utrechtse Convenant Duurzame Woningbouw ondertekend, waarin op regionaal niveau ambities zijn gedefinieerd. Vanuit gemeente, provincie en marktpartijen bestond de wens voor een doorvertaling van dit Convenant naar heldere, lokale ambities zonder dat we exacte maatregelen gingen voorschrijven. Marktpartijen hebben immers de wens om ook eigen inzichten op dit gebied te implementeren, en maatregelen voorschrijven kan dan leiden tot een wat starre strategie.
Anderzijds adviseerde de provincie om de doelen uit het Convenant wel te borgen in het bestemmingsplan. De opgave om doelen en ambities te borgen en anderzijds de marktpartijen ruimte te geven om hun eigen kennis over duurzame ontwikkeling van gebieden en gebouwen toe te passen, hebben wij vertaald in een bruikbare en flexibele tool.

Wissing methodiek voor borgen klimaatadaptatie

Wissing methodiek voor borgen klimaatadaptatie

Wissing ontwikkelde een methode waarin alle thema’s uit het Convenant zijn opgenomen: bouwen, energie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, biodiversiteit en gezondheid. Om deze uiteenlopende thema’s samenhangend in te brengen in een ruimtelijk plan en daarna ook te kunnen toetsen, bedachten we een praktisch toepasbare tool. We analyseren de situatie, stellen lokale doelen en ambities vast op basis van de ambities uit het Convenant, geven een overzicht van mogelijke maatregelen, maar we kijken ook naar verantwoordelijkheden en de aanleg- en beheerskosten. Voor de toepassing bedachten we een puntensystematiek: elke maatregel is voorzien van een puntentoedeling, en per thema moet er een minimum aantal punten worden behaald. Welke set van maatregelen partijen toepassen staat in principe vrij, hoewel er wel samenhang in maatregelen alsmede diversiteit wordt gevraagd. Dit biedt aan de partijen de gewenste flexibiliteit.

Tenslotte zorgen we voor een borging van deze methodiek in een omgevingsvisie, bestemmingsplan of omgevingsplan. Hiermee zetten we weer een belangrijke stap in het realiseren van een duurzame en gezonde leefomgeving. De volgende stap is het monitoren van de effecten van de maatregelen en mogelijk ook de effecten op de aanleg- en beheerskosten. Uit ervaringen elders weten we dat investeringen in duurzaamheid uiteindelijk (maatschappelijke) winst opleveren. Hoe mooi is het dat investeringen in duurzaamheid zichzelf op termijn weer terugverdienen. Pas dan in de cirkel rond.

Deze systematiek is een vervolg op de principes die Wissing heeft uitgedacht voor de realisatie van klimaatbestendige woonwijken en klimaatstructuurkaarten voor bijvoorbeeld de gemeenten West-Betuwe, Wolvega en Tholen. Voor de gemeente Altena zijn we inmiddels begonnen met het opstellen van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.