Hulakker – Gemeente Ede

Hulakker – Gemeente Ede

Natuurinclusief ontwikkelen vastgelegd met Kansenkaart

Opdrachtgever

Heijmans Huizen

Type opgave

Inrichting openbare ruimte en beeldkwaliteitsplan

Programma

74 woningen

Status

In ontwikkeling

Aan de westzijde van Lunteren komt een nieuwe, duurzame woonbuurt: De Hulakker. Wissing ontwierp hier een groen, natuurinclusief woongebied met behoud en versterking van aanwezige groenstructuren. De basis voor het ontwerp is een samenhangende natuurinclusieve openbare ruimte waarbinnen gewoond wordt.

Natuurinclusief bouwen als randvoorwaarde

De gemeente Ede stelt natuurinclusief bouwen als randvoorwaarde voor ontwikkelingen. Natuurinclusief ontwerpen is de norm. Het zorgt voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Om dit daadwerkelijk in de praktijk te brengen en te toetsen werkt de gemeente met een natuurpuntensysteem. Hiermee wordt inzichtelijk in welke mate de gemeentelijke ambities vertaald worden in concrete maatregelen. Dit is een heldere en mooie ambitie waar wij graag aan meewerken!
Het lijkt er zelfs op dat we voor dit project een NL Greenlabel label A krijgen.

 

Nieuwe groenstructuur
Ruimtelijk concept Hulakker

Nieuwe groenstructuur

Hulakker wordt ruimtelijk, visueel en functioneel ‘natuurlijk’ ingepast in de omgeving. Daarbij kijken we niet alleen naar de directe randen, maar ook naar de omgeving, het landschap en de karakteristieke ligging van Lunteren op de rand van de Gelderse Vallei en de stuwwal met Veluwse bossen. De karakteristieke landschappelijke elementen (bestaande bomen en houtwallen) blijven zoveel als mogelijk behouden en deze structuren worden versterkt. Deze hebben zowel landschappelijke, ecologische als cultuurhistorische waarde. Samen met een nieuwe ‘groene long’ zijn dit de ruimtelijke dragers van het stedenbouwkundige plan. Een waardevol natuurinclusief groen netwerk waarbinnen de woonvelden liggen.

"Natuurinclusief ontwerpen zorgt voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier."

Kansenkaart natuurinclusief ontwerp
Kansenkaart natuurinclusief bouwen

Kansenkaart natuurinclusief ontwerp

Om het totale ontwikkelgebied te laten bijdragen aan ecosysteemdiensten als klimaatdoelen, natuur en biodiversiteit, is het van belang dat het gebied als integraal geheel kan functioneren. Dit houdt in dat structuren als systeem moeten gaan functioneren en elkaar versterken. Hiervoor heeft de gemeente Ede een onderverdeling gemaakt in biomorfologische gebieden met specifieke ambassadeurs. Voor Hulakker is de merel de ambassadeur en zijn ingrepen en beplanting voorgesteld die dit ecosysteem versterken.

De diverse onderdelen van natuurinclusief bouwen en ontwikkelen zorgen samen voor het opbouwen en faciliteren van het ecosysteem. In een ecosysteem moet er een variatie aan soorten aanwezig zijn die elkaar in balans houdt. Dit doen we door keuzes te maken in beplanting wat dient als snelweg, schuilplek, voedsel en nestlocatie voor diverse soortgroepen. Dit kan lage beplanting zijn in het veld of tuin, kan bestaan uit gevelbeplanting, maar vooral ook struiken, struweel en bomen in openbare ruimte. Daarnaast is een ondersteuning van verblijfplaatsen in gebouwen van belang om de stedelijke ecologie te stimuleren. Al deze verschillende ingrepen hebben we in en kansenkaart verbeeld.

Juridische verankering

De kansenkaart heeft een belangrijke rol in de juridische verankering van de natuurinclusieve ontwikkeling van Hulakker. In het door de gemeente opgestelde bestemmingsplan is het natuurinclusief ontwikkelen verankerd door een voorwaardelijke verplichting te koppelen aan de door ons opgestelde ‘Kansenkaart natuurinclusief ontwerp’. De kansenkaart is als bijlage bij de regels opgenomen en is daarmee juridisch bindend. Een mooi voorbeeld hoe natuurinclusief ontwikkelen kan worden vastgelegd!

Natuurlijke infiltratie van regenwater
Spelen in de natuur

Natuurlijke infiltratie van regenwater

In de ‘groene long’ zorgt een grote doorlopende wadi voor natuurlijke infiltratie van regenwater. Behalve ruimte voor natuur biedt de ‘groene long’ ook voldoende plek voor spelen, ontmoeten en bewegen voor jong en oud. Er wordt rekening mee gehouden dat er rustige natuurlijke plekken overblijven voor de ontwikkeling van flora en fauna.

Op naar de ontwikkeling van een prachtig natuurinclusief woongebied!