Gebiedsvisie Veghels Buiten

Gebiedsvisie Veghels Buiten

Prachtig wonen in een klimaatrobuust landschap

Opdrachtgever

Prijsvraag

Type opgave

Gebiedsvisie

Programma

Ca. 1.100 woningen

Status

Ontwerp

Voor één van onze opdrachtgevers maakte Wissing een visie van een klimaatbestendige uitbreiding van Veghel. De vraag aan ons en nog twee andere bureaus drie bureaus was simpel: maak een visie voor de volgende fasen van Veghels Buiten. Deze bijzondere uitbreidingswijk ten oosten van Veghel is inmiddels als jaren in ontwikkeling. Hier verrijzen nieuwe woonerven, woonhoven en kloosters. Eerder werkte Wissing in opdracht van Hendriks Coppelmans, samen met Omni Architecten, één van de kloosters uit.

De ontwikkeling, op basis van het masterplan en het kwaliteitshandboek, vraagt om een actualisatieslag en een nieuwe blik om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige marktvraag. Een interessante vraag die we ook nu integraal en met de actuele vraagstukken in gedachten hebben opgepakt. Er is op dit moment veel aandacht voor klimaatmaatregelen, energievraagstukken en biodiversiteit in de grote steden of hoogstedelijke vraagtukken. In Utrecht, Tilburg en Barendrecht werken wij volop aan dit soort plannen. Bij uitbreidingsplannen liggen echter dezelfde vraagstukken die om innovatie vragen in de stedenbouw en landschapsontwikkeling.

Onze visie

Onze visie

Vier speerpunten kenmerken onze visie:

  1. Integratie van de huidige landschaps- en bodemstructuren.
  2. Realiseren van een klimaatlandschap met bergings- en infiltratiecapaciteit voor de nieuwbouw en omgeving.
  3. Mogelijkheden bieden van een lokaal energiesysteem op basis van aquathermie.
  4. Het realiseren van gebiedseigen charmant Brabants wonen.

“Met één stap ben je in het recreatief landschap.”

Klimaatonderlegger basis voor landschappelijk raamwerk

Met Thomas Jansen, van Jansen Gebiedsinnovatie, hebben we op basis van zijn klimaatonderlegger voor de gemeente een stevig landschappelijk raamwerk gemaakt met hierin diverse woonvelden. Het landschap is hierbij niet de restruimte om de woningen heen, maar de solide basis waarin water, ecologie en recreatie een plek krijgen.

Een samenhangend watersysteem van greppels en infiltratievelden die door het hele gebied lopen maakt de watermachine van Veghels Buiten. Deze is tevens verbonden met de omgeving. Zo kunnen bijvoorbeeld ook aangrenzende bedrijven en woningen hierop afvoeren en liggen er kansen om een deel van de waterproblemen van de kern van Veghel hiermee te verminderen.

Er is gekozen om de bestaande landschappelijke structuren in het plan te integreren. Hierdoor is en blijft er vanaf dag 1 al een volwassen landschappelijke omgeving in het gebied. Hiertussen liggen de verschillende woonbuurten die qua grootte variëren.

Het reliëfrijke landschap biedt kansen voor diverse woonmilieus.
Schetsverkaveling van een Brinkdorp.
Het reliëfrijke landschap biedt kansen voor diverse woonmilieus.
Schetsverkaveling van een landschappelijk hof.

Het reliëfrijke landschap biedt kansen voor diverse woonmilieus.

Elke buurt is qua structuur en bebouwing afgestemd op de landschappelijke en cultuurhistorische context. Deze staan door middel van het robuuste groen maximaal in contact met het landschap. Hierdoor ontstaan in elkaar overlopende transparante ruimten met elk hun eigen beleving en identiteit. Compacte buurten op de hoge gronden en open buurten met meer groen, bergings- en afvoermogelijkheden op de lage natte gronden. Zo kan op klimaatbestendige wijze gebouwd worden. Ook de ontsluiting speelt in op dit mozaïek-achtige landschap. Via het lint, de hoofdontsluiting, en de hoofdfietsroute kunnen de verschillende buurten opeenvolgend ontdekt worden.

Daarnaast wordt er een uitgebreid netwerk van fiets en voetgangers geïntroduceerd. Bewoners en passanten kunnen hierdoor op tal van manieren door het landschap bewegen. De seizoensbeleving is daardoor een centraal onderdeel door het toepassen van wandelroutes in de vorm van graspaden, waardoor je ieder jaar een ander ommetje kan maken en het landschap iedere keer weer opnieuw kan ontdekken.

“Dit gebied kan een rol spelen bij het klimaatrobuust maken van bestaande en nieuwe woongebieden.”

Basis voor de toekomst

Wij hebben, in samenwerking met Jansen Gebiedsinnovatie, een plan gemaakt zoals wij ervan overtuigd zijn dat uitbreidingsplannen moeten worden aangepakt. Volop aandacht voor bodem, klimaat, ecologie en energie, zodat je een prachtige context maakt voor een mooi woonmilieu. En dit alles ook nog met meerwaarde voor de omgeving.