De Groene Vaart - Gemeente Halderberge

De Groene Vaart - Gemeente Halderberge

Van sportpark naar geliefde woonbuurt

Opdrachtgever

Gemeente Halderberge

Type opgave

Transformatie, stedenbouwkundigplan, beeldkwaliteit- en inrichtingsplan openbare ruimte

Programma

Ca. 110 woningen

Status

In ontwikkeling

“Hoe kan voormalig sportpark Pagnevaart ontwikkeld worden tot een woonbuurt met een duidelijk groen karakter en op natuurlijke wijze aansluiten op de omgeving?” Met deze vraag gingen wij aan de slag. Het door Wissing opgestelde stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteit- en inrichtingsplan is erop gericht om juist díe sfeer en identiteit goed te borgen en een langer, gelukkig en gezond leven te stimuleren.

Duurzaamheid en gezondheid als basis
Inrichtingsplan openbare ruimte

Duurzaamheid en gezondheid als basis

Duurzaamheid staat in onze plannen hoog op de agenda. “Wij maken gezonde leefomgevingen” is ons devies. Tijdens de ontwikkeling van De Groene Vaart werden er in Nederland, maar ook internationaal, diverse discussies gevoerd over een duurzame en gezonde leefomgeving. De gevolgen van de klimaatverandering, maar ook de coronacisis, versterken onze overtuiging dat we op een andere manier om moeten gaan met onze omgeving. Duurzaamheid en gezondheid als thema’s bieden kansen om kwaliteit aan steden, dorpen en het landschap toe te voegen. Daarom hebben we deze twee thema’s als basis voor het stedenbouwkundige plan van De Groene Vaart genomen, voor zowel de woningen als de openbare ruimte.

"Een groene beleving met de boom centraal."

Groene steppingstone
Biotopen in De Groene Vaart

Groene steppingstone

Het doel is deze ontwikkeling tot een groene steppingstone te maken, zodat planten en dieren uit de omgeving een plek vinden in de wijk en er uitwisseling van soorten plaatsvindt om de biodiversiteit en de ecologie te versterken. Om dit te bereiken deden we in samenwerking met PAD Landscape een ecologische studie. De ecologische kansen zijn hier in beeld gebracht en vertaald in drie verschillende biotopen, die we verankerden in het plan. In De Groene Vaart is bijzondere aandacht voor de eekhoorn, egel, vleermuizen, bijen en vlinders. Structuren en beplanting stemden we hierop af.

Zo maken we daadwerkelijk een natuurinclusieve omgeving die niet alleen een meerwaarde oplevert voor planten en dieren, maar ook voor de toekomstige bewoners en bezoekers.

Dorpse woonmilieus
Mix van dorpse woontypologieën

Dorpse woonmilieus

De bestaande landschappelijke kwaliteiten en eigenschappen, zoals de volwassen bomen en de aanwezige biotopen, vormen de natuurlijke basis voor de ruimtelijke structuur van de buurt. Deze is te onderscheiden in drie onderdelen: de groene singels, de groene loop en het groene ven. Binnen deze ruimtelijke structuur liggen de dorpse woonmilieus met een mix van woningtypologieën. Daarmee draagt De Groene Vaart ook bij aan een gevarieerde sociale opbouw van de naastgelegen wijk Pagnevaart.

Afwateren en bergen van regenwater
Afwatering in De Groene Vaart

Afwateren en bergen van regenwater

De Groene Vaart gaat ook een belangrijke rol en onderdeel spelen in het afwateren en bergen van regenwater voor zowel de bestaande buurt Pagnevaart als De Groene Vaart zelf. Het hemelwater wordt lokaal afgevoerd, gebufferd en geïnfiltreerd door middel van een robuust watersysteem. Zo wordt De Groene Vaart klimaatadaptief.

We doen dit niet voor niks. Onlangs heeft het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen Universiteit de noodzaak en de positieve effecten van natuurinclusief bouwen doorberekend (WOt-rapport 136 (wur.nl)). Hieruit blijkt dat een natuurinclusieve omgeving een positieve bijdrage levert.

De Groene Vaart speelt op dit gebied een voortrekkende rol en kan voor de directe omgeving een vertrekpunt zijn voor de verdere vergroening en natuurinclusieve woonomgeving.

Wie wordt er nu niet gelukkig van zingende vogels, vlinders en een mooie groene omgeving?! Wij wel!