Masterplan Zilverackers - Veldhoven

Masterplan Zilverackers - Veldhoven

Eigenzinnige dorpen in een nieuw Kempisch beeklandschap

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven

Type opgave

Masterplan

Programma

2.700 woningen en voorzieningen; Ca. 350 ha.

Status

Afgerond

In het landelijk gebied ten westen van Veldhoven is door de provincie Noord- Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) aangewezen als plek voor toekomstige woningbouw. In de komende jaren zullen hier zo’n 2.700 huishoudens een thuis vinden. Het door Wissing opgestelde Masterplan Zilverackers verbeeldt wat voor thuis dat gaat worden en hoe we dit gaan realiseren.

Masterplankaart Zilverackers

Om uit te stijgen boven het bekende beeld van eenvormige nieuwbouwwijken, is gestreefd naar inbedding van Zilverackers in het huidige Kempische landschap. Landschappelijke kwaliteiten die aansluiten bij deze sfeer, zoals houtwallen, bomenrijen, greppels en karakteristieke lintbebouwing vormen de basis voor het ontwerp. Gekozen is voor een concept met een aantal vrij liggende dorpen in het landschap. In de breed vertakte groenstructuur rondom de nieuwe dorpen zijn het bos en het beekdal gezichtsbepalend. Zo biedt de ontwikkeling van Zilverackers uitgelezen mogelijkheden om de aanwezige cultuurhistorische en groene waarden op te waarderen en te versterken.

Door de combinatie van stedelijke en landschappelijke invloeden krijgt Zilverackers een nieuwe, unieke identiteit, die wordt gekenmerkt door levendige buurten in een karakteristieke, landschappelijke omgeving. Het flexibele planconcept maakt het mogelijk om over een groot aantal jaren nog te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de woningvraag, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Sfeerbeeld beeklandschap in de winter

Op basis van de landschappelijke en cultuurhistorische onderlegger kan Zilverackers worden opgedeeld in vijf verschillende stedenbouwkundige en landschappelijke eenheden, met ieder een eigen identiteit. Zowel de nieuwe dorpen als de dorpsuitbreidingen krijgen ieder afzonderlijk een duidelijk herkenbaar, eigen gezicht. Onderling verschillen ze sterk, waardoor in de loop van de tijd eigen dorpskarakters zullen ontstaan. Naast woningbouw zal in Zilverackers bovendien een aantal kleinschalige voorzieningen worden gerealiseerd, die bijdragen aan het sociale klimaat in de wijk. Zo komen er brinken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Binnen het plangebied van Zilverackers worden de aanwezige groengebieden versterkt en nieuw landschap gemaakt, zoals het beeklandschap.

Oerle -Zuid
Vogelvlucht Oerle

Oerle -Zuid

De ontwikkeling van Oerle-Zuid vormt de eerste uitwerking van het Zilverackers, Veldhoven.
Deze uitbreiding van Oerle bestaat uit circa 300 woningen, waarbij rekening is gehouden met een divers woningbouwprogramma voor verschillende huishoudens en mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap.
Respect voor het bestaande dorp en de landschappelijke kwaliteiten vormen de basis voor het stedenbouwkundig ontwerp. Bestaande open ruimten, houtwallen, onverharde bospaadjes en karakteristieke lintbebouwing zijn zorgvuldig geïntegreerd in het plan zodat een mooie symbiose ontstaat tussen bestaand en nieuw.