Planologie en Omgevingswet

Planologie en Omgevingswet

Planologie is een veelzijdige en uitdagende expertise, waarin we richting geven aan complexe maatschappelijke vraagstukken. De maatschappij staat niet stil en planologen en juristen moeten altijd reageren en anticiperen op actuele trends. Dit vraagt een brede blik en een flexibele opstelling.

Wissing heeft jarenlange ervaring met alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft: bestemmingsplannen, structuur-/(omgevings)visies, masterplannen, ruimtelijke- en landschappelijke onderbouwingen. Vanzelfsprekend bereiden we ons volop voor op de komst van de Omgevingswet en helpen hier ook onze opdrachtgevers bij. Onze brede kennis op het gebied van planologie, wetgeving en technische oplossingen komt dus goed van pas.

De Omgevingswet

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe ‘wet der wetten’, integreert en stroomlijnt tientallen wetten en maakt het omgevingsrecht voor burgers en ondernemers inzichtelijker. De reikwijdte van de wet is het ‘benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving’. Dit betekent dat naast de ruimtelijke ordening ook de aspecten zoals milieu, duurzaamheid, natuur en klimaat een integraal onderdeel vormen. Om onze fysieke leefomgeving zo optimaal mogelijk te benutten en te beschermen, reikt de wet verschillende instrumenten aan, waaronder omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Wissing ziet dit als een grote stap voorwaarts, waarmee wij als planologen beter aansluiting vinden bij de actuele maatschappelijke vraagstukken omtrent gezondheid, klimaat, woningnood en duurzaamheid.

Aan de slag dus! Voor ons betekent dit concreet dat we werken op drie fronten:

 • Kennis opdoen en delen;
 • Processen ontwerpen en begeleiden;
 • Producten ontwikkelen en realiseren.

Participatie loopt hier als een rode draad doorheen.
Wij geven vorm aan de input van, en terugkoppeling naar, ambtelijke disciplines, bestuur en stakeholders.

Kennisontwikkeling

Theorie en praktijk gaan bij ons hand in hand. Enerzijds hebben we kennis in huis om in de praktijk goed werk te leveren, anderzijds levert het werken in de praktijk ook een schat aan kennis en ervaring op. Wissing is op alle platforms van het vakgebied te vinden: Provero, Geonovum, Platform 31, VVM en de VNG. Daar ontmoeten we onze vakgenoten, doen we kennis op en dragen we ook actief bij aan kennisdeling. We gaan graag met elkaar in gesprek en zoeken de samenwerking op om de Omgevingswet op een zo goed mogelijke manier te implementeren. Zo nemen we bijvoorbeeld deel aan de praktijkproeven omgevingsplannen, als onderdeel van het Kennislab-Omgevingswet. We doen dit met een consortium van collega-bureau. In opdracht van de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties testen we met die praktijkproeven het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Processen ontwerpen en begeleiden
Esther Stuijts - Processen ontwerpen en begeleiden

Processen ontwerpen en begeleiden

Met de invoering van de Omgevingswet wordt het proces integraler dan ooit. We gaan van toetsend naar faciliterend. Met onze kennis en ervaring helpt Wissing gemeenten met de nodige gedragswijziging en het anticiperen op zaken die spelen in het proces. Zo geven we cursussen en masterclasses en denken we samen met gemeenten na over hoe je een proces voor de noodzakelijke voorbereiding op de Omgevingswet kan inrichten.

Voor diverse gemeenten, waaronder Moerdijk, Hoeksche Waard en Westland, stellen wij het Plan van Aanpak op voor het implementatieproces van onder andere het omgevingsplan van rechtswege en omgevingsplannen voor kernen van de gemeenten (pilots). In Moerdijk zijn we daarbij ook ‘spoortrekker’, oftewel we coachen onze opdrachtgever in het veranderproces. Voor deze plannen bepalen we samen met de gemeenten de kaders voor het opstellen van omgevingsplannen. Voor gemeente Edam-Volendam stellen we een handboek omgevingsplan inclusief omgevingsverordening op. We organiseren niet alleen het proces, maar stellen ook de benodigde producten op.

Producten ontwikkelen en realiseren
Piet Kalsbeek - Wissing biedt een breed scala aan producten

Producten ontwikkelen en realiseren

Wij geloven dat je inhoudelijke kennis en praktische ervaring moet hebben om een soepel proces te doorlopen en tot een goed product te komen. Maar hoe doe je dat op dit moment, terwijl de Omgevingswet nog niet in werking is getreden? De producten van de Omgevingswet verschillen met die van de huidige wet (Wro).

Hieronder vind je een greep uit onze producten.

Omgevingsvisies en structuurvisies

 1. Klimaatonderlegger
  De klimaatonderlegger maakt het begrip klimaat tastbaar. Het brengt de lagen bodem, water, groen, infrastructuur en bebouwing in beeld in relatie tot het klimaat en kan daarmee goed als basis dienen onder ruimtelijk economische ontwikkelingen. Door klimaat systematisch te benaderen vormt het een uitgelezen geschikte kapstok voor het drieluik omgevingsvisie, energietransitie en klimaat. Wissing, Jansen Gebiedsinnovatie en De WaardenMakers bundelen op het gebied van klimaat en implementatie onze expertise en ontplooien zo kansrijke initiatieven die zelfs impact kunnen hebben op grotere schaal.
 2. Dialoog met samenleving, ondernemers, instanties en overheden
  Meer informatie over hoe wij de dialoog met de samenleving voeren vind je onder onze expertise ‘Participatie’.
 3. Ondersteuning in het veranderproces binnen de gemeente
  Meer over coaching en ondersteuning vind je onder ‘processen ontwerpen en begeleiden’.

Omgevingsplannen en bestemmingsplannen

Wissing heeft ruime ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen. Het is voor ons niet louter een ‘technische bezigheid’, waarin een toelichting, verbeelding en regels moeten worden gemaakt. Onze plannen sluiten naadloos aan bij de behoeften van onze klant om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken.

2021 is het laatste jaar waarin we nog bestemmingsplannen kunnen opstellen. Met de invoering van de Omgevingswet wordt het nieuwe instrument omgevingsplan ingezet om ontwikkelingen mogelijk te maken. Wil je nog onder de huidige wetgeving een bestemmingsplan in procedure brengen, dan moet het ontwerpbestemmingsplan voor de invoering van de Omgevingswet ter inzage te worden gelegd. Wij kunnen samen bepalen of dit voor jouw ontwikkeling haalbaar is. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

Onder de Omgevingswet is straks sprake van omgevingsplannen in plaats van bestemmingsplannen. Elke gemeente dient voor haar grondgebied één gebiedsdekkend omgevingsplan op te stellen, waarin alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving worden opgenomen. Dit betekent dat ook regels uit bestaande verordeningen en beleidsregels omgezet moeten worden naar het omgevingsplan. Daarnaast krijgen gemeenten van het rijk de ‘bruidsschat’. Dit is een set van regels die grotendeels gaan over het milieuaspecten. Deze bruidsschat moet ook omgezet moeten worden in het omgevingsplan. Het is een uitdagende opgaven die wij met veel enthousiasme oppakken. Onder het motto ‘regel wat moet, laat los wat kan’, realiseerden onze adviseurs tal van vernieuwende en flexibele bestemmingsplannen en begeleiden we een flink aantal pilots omgevingsplannen en de digitalisering ervan, waaronder:

Omgevingsplan Poeldijk, gemeente Westland
• Omgevingsplan Klaaswaal, gemeente Hoeksche Waard
• Omgevingsplan De Schans Klundert, gemeente Moerdijk
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Molengors Zevenbergen, gemeente Moerdijk
• Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Brediuspark, gemeente Woerden
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Steenenburg, gemeente Heusden

 

Masterclasses

Elke gemeente staat voor de mooie uitdaging om te werken binnen de kaders van de Omgevingswet. Veel gemeenten vragen zich af hoe je dat eigenlijk doet, wat het betekent en waarom we dit doen. Daarom geven wij op het gebied van de Omgevingswet verschillende masterclasses (webinars of fysieke bijeenkomsten). Voor sommige onderwerpen, zoals integratie van de verordeningen en de bruidsschat, geven we gemeenten handvatten om met deze onderwerpen aan de slag te gaan.
Onderstaande figuur geeft de mogelijke onderwerpen van onze masterclasses weer.

Meryem Tas – Mogelijke onderwerpen voor een masterclass.

Handboek omgevingsplan en omgevingsverordening

Een aantal gemeenten laat vooruitlopend op het gebiedsdekkende omgevingsplan een handboek omgevingsplan (en omgevingsverordening) opstellen. Voor gemeente Edam-Volendam stellen we zo’n handboek op. Zoals deze gemeente terecht aangeeft, vormt het handboek de ‘heilige graal’. In het handboek komen namelijk de uitgangspunten en ambities per gebied of onderwerp te staan. Daarnaast nemen er we een inhoudsopgave met gebiedsoverstijgende regels en technische eisen in op. Deze aspecten vormen de bouwstenen en randvoorwaarden voor het gebiedsdekkende omgevingsplan. Het is als het ware een schets, welke nader wordt ingetekend bij de (deel)omgevingsplannen die worden opgesteld met het oog op het gebiedsdekkende omgevingsplan. Dit zorgt ervoor dat in het handboek een leidraad en strategie wordt vastgesteld voor het opstellen en wijzigen van het omgevingsplan. De gemeente gebruikt het handboek om per gebied het omgevingsplan verder in te vullen met locatie specifieke regels. Wij raden gemeenten aan om hiermee aan de slag te gaan.

Plan van Aanpak

Voor diverse gemeenten, waaronder Moerdijk en Hoeksche Waard, stellen wij het Plan van Aanpak op voor het implementatieproces van onder andere het omgevingsplan van rechtswege en omgevingsplannen voor kernen van de gemeenten (pilots). Hierbij ligt de nadruk op het leren werken met de instrumenten van de Omgevingswet, werksessies, het opstellen van een (pilot) omgevingsplan en een evaluatie van hetgeen er geleerd is. Ook  begeleiden we de uitvoering van het Plan van Aanpak als daar behoefte aan is.

Meer weten?

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van kennis, proces en product? In onze nieuwsbrief ‘Wissing en de Omgevingswet’ vertellen onze experts hier uitgebreid over. Maar natuurlijk bespreken wij dit ook graag persoonlijk, dus bel ons gerust!

Esther Stuijts
Esther Stuijts

Het verbinden van ruimtelijke plannen met een juridisch-planologische werkelijkheid vormt de kern van mijn werk. Het schakelen tussen deze vakgebieden en het juridisch mogelijk maken van mijn ruimtelijke ideeën blijft mij fascineren.