Planologie en Omgevingswet

Planologie en Omgevingswet

Planologie is een veelzijdige en uitdagende expertise, waarin wij richting geven aan complexe maatschappelijke vraagstukken. De maatschappij staat niet stil en planologen en juristen moeten altijd reageren en anticiperen op actuele trends. Dit vraagt een brede blik en een flexibele opstelling.

Wissing heeft jarenlange ervaring met alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft: bestemmingsplannen, structuur- en omgevingsvisies, masterplannen, ruimtelijke- en landschappelijke onderbouwingen, milieu-planologisch advies en advisering over gebiedsontwikkelingen. Vanzelfsprekend zijn wij volop bezig met de implementatie van de Omgevingswet en helpen hierbij onze opdrachtgevers.

Planologie is ontwikkelingen tot stand brengen

Wij zijn doeners die voor elk vraagstuk een passende (planologische) oplossing zoeken. Wissing biedt een integrale benadering en een brede kennis op het gebied van planologie, milieu, wetgeving en technische oplossingen. Wij kennen de mogelijkheden en beperkingen van de wet en weten dus feilloos welke wegen moeten worden bewandeld om ontwikkelingen tot stand te brengen. Onze visies en plannen sluiten naadloos aan bij de behoeften van onze opdrachtgever, waardoor doelen behaald en ambities waargemaakt kunnen worden.

De Omgevingswet

Wij werken volop aan de implementatie van de Omgevingswet. De wet maakt het omgevingsrecht voor burgers en ondernemers inzichtelijker. Omdat de reikwijdte de gehele fysieke leefomgeving omvat, zijn naast de ruimtelijke ordening ook aspecten zoals gezondheid, milieu, klimaatadaptatie en natuur een integraal onderdeel van onze advisering. Om de fysieke leefomgeving zo optimaal mogelijk te benutten en te beschermen, reikt de wet verschillende instrumenten aan, zoals omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Wissing ziet dit als een grote stap voorwaarts, waarmee wij als planologen beter aansluiting vinden bij de actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wissing assisteert en adviseert gemeenten en marktpartijen in dit proces. We kennen de mogelijkheden van de wet en zetten die in om resultaten te bereiken. Dat varieert van het schrijven van handleidingen voor of opstellen van een planwijziging, TAM-IMRO of BOPA, tot het adviseren over processen en vergunningverlening.

Aan de slag dus! De Wissing Omgevingswet Aanpak is gebaseerd op 3 pijlers:

 • Kennis opdoen en delen;
 • Processen ontwerpen en begeleiden;
 • Producten ontwikkelen en realiseren.

Participatie loopt hier als een rode draad doorheen.
Wij zorgen voor de juiste input van en terugkoppeling naar ambtelijke disciplines, bestuur en stakeholders.

De Wissing Aanpak, wat houdt dat eigenlijk in?

Wij zijn niet een bureau dat een kant en klaar product maakt en aanbiedt en vervolgens weer met andere dingen bezig gaat. Daarmee zou het implementeren van de Omgevingswet een standaard invuloefening worden. Maar elke gemeente heeft zijn eigen karakter, doelen, ambities en bestuurscultuur, en dat vraagt om maatwerk.

Een standaard aanpak voor elke Nederlandse gemeente, daar geloven wij niet in. Wij geloven in maatwerk. Vanzelfsprekend passen we onze kennis en ervaring toe die we in andere projecten hebben opgedaan. Dat leidt tot een specifieke aanpak, de Wissing aanpak: samen komen tot een product, kennisontwikkeling of proces op maat.

Kennisontwikkeling

Elke gemeente staat voor de mooie uitdaging om te werken binnen de kaders van de Omgevingswet. Gemeenten en marktpartijen vragen zich af hoe je dat eigenlijk doet, wat het betekent en waarom wij dit doen. Theorie en praktijk gaan bij ons hand in hand. Enerzijds hebben wij kennis in huis om in de praktijk goed werk te leveren, anderzijds levert het werken in de praktijk ook een schat aan kennis en ervaring op. Dit doen wij als volgt:

 • Masterclasses en incompany trainingen voor overheden en marktpartijen
 • Opleidingstrajecten/webinars
 • Praktijkproeven (Kennislab)
 • Samenwerking FloLegal, Regelservices e.a.

Wissing is daarnaast op alle platforms van het vakgebied te vinden: Provero, Geonovum, Platform 31, VVM en de VNG. Daar ontmoeten wij onze vakgenoten, doen wij kennis op en dragen wij actief bij aan kennisdeling. Wij gaan graag met elkaar in gesprek en zoeken de samenwerking op om de Omgevingswet op een zo goed mogelijke manier te implementeren.

Processen ontwerpen en begeleiden
Processen ontwerpen en begeleiden
Processen ontwerpen en begeleiden
Overzicht Wissing Omgevingswet projecten

Processen ontwerpen en begeleiden

Met de invoering van de Omgevingswet is het proces integraler dan ooit. We zijn van toetsend naar faciliterend gegaan. Wissing helpt gemeenten en marktpartijen met de benodigde gedragswijziging en het anticiperen op veranderende processen en procedures.

Het proces naar het eindproduct is dus net zo belangrijk als het eindproduct zelf. De implementatie van de Omgevingswet is geen vooraf vastgestelde koers. In onze visie zijn de transitiefase Omgevingswet en de implementatie daarvan een ontdekkingsreis. Het is geen sprong in het diepe, maar een weloverwogen reis waarin we de ervaringen van andere reizen gebruiken.

Een belangrijke factor is dat organisaties werkenderwijs anders leren te denken. Dit is de essentie van onze werkwijze en dat maakt ons ook uniek in de advieswereld. Wij helpen onze opdrachtgevers zich het gedachtegoed van de Omgevingswet eigen te maken en daar naar leren te handelen. De twee bovenstaande aspecten (ontdekkingsreis en omdenken) zijn voor ons de kern van het proces.

Producten ontwikkelen en realiseren
Handboek omgevingsplan en Verordening fysieke leefomgeving

Producten ontwikkelen en realiseren

Wij geloven dat je inhoudelijke kennis en praktische ervaring moet hebben om een soepel proces te doorlopen en tot een goed product te komen. De producten van de Omgevingswet verschillen met die van de huidige wetten. Wij werken aan verschillende producten in het kader van de Omgevingswet.

Een greep uit onze producten:

 • Omgevingsvisie en gebiedsagenda: Het opstellen van de omgevingsvisie vraagt gedegen voorbereiding vooraf.
 • (Pilot) Omgevingsplan: Elke gemeente dient voor haar grondgebied één gebiedsdekkend omgevingsplan op te stellen, waarin alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving worden opgenomen.
 • Handboek omgevingsplan en Verordening fysieke leefomgeving (Vfl): Een aantal gemeenten laat (vooruitlopend) op het gebiedsdekkende omgevingsplan een handboek omgevingsplan en omgevingsverordening opstellen. Dit handboek biedt de handreiking voor het wijzigen van het omgevingsplan.
 • Plan van Aanpak: Voor diverse gemeenten verzorgen wij het Plan van Aanpak voor het implementatieproces van het omgevingsplan van rechtswege en omgevingsplannen (pilots).

Meer weten?

Deze kaart geeft weer waar wij welk project verzorgen op het gebied van Omgevingswet- en planologie projecten.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen op het gebied van kennis, proces en product? In onze nieuwsbrief ‘Wissing en de Omgevingswet’ vertellen onze experts hier uitgebreid over. Maar natuurlijk bespreken wij dit ook graag persoonlijk, dus bel ons gerust!

Piet Kalsbeek
Piet Kalsbeek

Het verbinden van ruimtelijke plannen met een juridisch-planologische werkelijkheid vormt de kern van mijn werk. Het schakelen tussen deze vakgebieden en het juridisch mogelijk maken van mijn ruimtelijke ideeën blijft mij fascineren.