Omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk

Omgevingsplan Dorpscentrum Poeldijk

Van ambities naar concrete regels

Opdrachtgever

Gemeente Westland

Type opgave

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Programma

Pilot omgevingsplan dorpscentrum

Status

Vastgesteld

Door een mooie samenwerking met de gemeente Westland kwam het eerste (pilot) omgevingsplan tot stand voor Poeldijk, één van de kernen van de gemeente. Dit proces begeleidden en ondersteunden wij inhoudelijk. Het pilot omgevingsplan is volledig in het gedachtengoed van de aanstaande Omgevingswet opgesteld en had uiteraard participatie als basis.

Van ambitie…

We gingen van start in thematische werksessies met de beleidsmedewerkers en ketenpartners, waaronder de Veiligheidsregio, GGD en Hoogheemraadschap. Zo verkregen we samen nog beter inzicht in de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet en de integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Waar we voorheen alleen het ruimtelijke domein beschouwde, speelden de domeinen Samenleving, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit nu ook een belangrijke rol.

In deze sessies maakten we een verdiepingsslag van de omgevingsvisie van het Westland. Naast bekende thema’s als groen, water en wonen, pakten we ook veiligheid, energie en gezondheid op. Nu komt het er tenslotte op aan hoe we van visie naar concrete uitvoeringsregels komen. Centrale vragen waren bijvoorbeeld; Hoe kunnen we de ambities uit de omgevingsvisie borgen of wat moet daarvoor nog gedaan worden? Hoe werkt de Omgevingswet en welke instrumenten uit deze wet kunnen we inzetten om de ambities te behalen? Belangrijk hierbij is het ‘anders denken’ omdat de instrumenten die we straks hebben, anders zijn dan nu in reguliere bestemmingsplannen. Dat vraagt om aanpassing in beleid en gedrag van gemeente en initiatiefnemers om de ambities voor de fysieke leefomgeving te behalen.

... naar concrete regels

... naar concrete regels

Voor Poeldijk zijn enerzijds de kernwaarden van het dorp vastgelegd en anderzijds zijn nieuwe onderwerpen met betrekking tot de fysieke leefomgeving geïntegreerd, zoals klimaatadaptatie en gezondheid. Specifieke wensen en ambities uit de omgevingsvisie en het participatietraject zijn doorvertaald in dit plan. Onze kernopgave was het concreet maken van die doorvertaling. De door ons gevonden oplossing bestond uit elke specifieke wens of ambitie van een eigen functietoedeling te voorzien. Aan deze functies koppelden we vervolgens regels over activiteiten om de wens of ambitie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

De verbrede reikwijdte van dit omgevingsplan komt duidelijk naar voren in de onderwerpen veiligheid, duurzaamheid, klimaatadaptatie en gezondheid, die een volwaardige plek hebben gekregen.

Integratie regels fysieke leefomgeving

Naast het bereiken van een ambitie voor de fysieke leefomgeving vraagt de wetgever om de integratie van de diverse regels. Alle regels die nu betrekking hebben op de fysieke leefomgeving moeten worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Met een werkgroep bespraken we op welke manier de regels uit de APV in het omgevingsplan opgenomen kunnen worden. Daarnaast heeft de gemeente Westland het beleid geïnventariseerd. Wij integreerden het beleid in het omgevingsplan door middel van onder andere dynamische verwijzingen naar beleidsregels. Een greep uit de geïntegreerde regels:

  • Beleidsregels uitwegvergunningen Gemeente Westland 2014
  • Beleidsregels recreatieve verhuur woningen Westland
  • Nadere Regels Terrassen Westland 2018
  • Woonvisie Westland 2020-2030 (toetsingskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten)
  • Beleidsnota oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Één integraal document voor de fysieke leefomgeving

Door het verwerken van de ambities en de integratie van de regels, leidde het proces tot een integraal plan voor de fysieke leefomgeving. Deze sluit daardoor aan bij het gedachtegoed van de Omgevingswet. Met één klik op de kaart is te zien welke regels er gelden voor jouw perceel of het gebied.  Wel zo overzichtelijk!