Participatie nu echt verankerd in Omgevingswet

Participatie nu echt verankerd in Omgevingswet

Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Dat is wat je erover leest en hoort, maar dit bleek nog niet zo uit de wetteksten. Hierin staat alleen opgenomen dat inzicht moet worden gegeven of er sprake is geweest van participatie, en zo ja, hoe dit is vormgegeven en wat het resultaat hiervan is. De vorm van de participatie is vrij. Het is echter ook mogelijk om hier (onderbouwd) geen invulling aan te geven. Participatie is dus wel belangrijk, maar niet verplicht. Het is daarmee ook geen wegingsfactor in de vergunningverlening.

De vraag is dan ook, wordt de toepassing van participatie dan werkelijk anders met de invoering van de Omgevingswet? Zal er in een vroeg stadium meer participatie plaatsvinden, zoals wordt geschetst in de toelichting van de ontwerp Omgevingswet?

"Wij vinden het belangrijk dat participatie niet gezien wordt als formaliteit maar dat er sprake is van échte participatie."

Participatie is maatwerk, zoals minister Ollongren stelt. Het is ongewenst om hier met wetten een keurslijf van te maken waar de participatie ingepast moet worden. Wij vinden het ook belangrijk dat participatie niet gezien wordt als formaliteit. Belangrijk is dat er sprake is van échte participatie en dat plannen hierop getoetst kunnen worden.

Afgelopen maand is in de Tweede Kamer gedebatteerd over dit onderwerp. Door drie Kamerleden is een amendement ingediend dat regelt dat de gemeenteraad bij bepaalde plannen participatie verplicht kan stellen. Zo is participatie niet langer meer vrijblijvend en heeft de gemeenteraad daadwerkelijk de mogelijkheid om burgerparticipatie mee te wegen in het vergunningsverleningsproces. Het amendement is aangenomen. Een mooie stap om participatie écht onderdeel te laten zijn van het vergunningsverleningsproces. Wij juichen het toe!

Met dank aan de Kamerleden Jessica van Eijs (D66, indiener), Paul Smeulders (GroenLinks, mede-indiener) en Erik Ronnes (CDA, mede-indiener).