Spoorzone Gouda: nieuwe stadsentree met allure

Spoorzone Gouda: nieuwe stadsentree met allure

De Spoorzone Gouda ontwikkelt zich tot innovatief, stedelijk woongebied met een hoge dichtheid. Hier bouwt de gemeente aan een nieuwe stadsentree met allure, binnen de bestaande stad gebouwd en in nabijheid van het hoogwaardige Goudse OV-knooppunt. De ambities voor de Spoorzone zijn afgelopen september in het Ontwikkelperspectief Spoorzone gepresenteerd en nu ook opgenomen in het blad Stationslocaties 2019/2020.

Wissing is als strategisch adviseur van de Gemeente Gouda nauw betrokken bij de ontwikkelingen voor de Spoorzone. Wij staan de gemeente bij met inhoudelijk advies, programmastudies en het opstellen van randvoorwaarden voor een succesvolle en kwalitatieve transformatie.

Transit Oriented Development
Beeld: Wissing

Transit Oriented Development

In de plannen voor de Goudse Spoorzone wordt uitgegaan van circa 1.000 woningen. Hiermee kan een goed stedelijk woonmilieu gerealiseerd worden. Het zorgt voor verlevendiging en verbetering van dit deel van de stad en geeft invulling aan de enorme vraag naar woningen in de regio.

De gemeente zoekt bewust naar ontwikkellocaties dichtbij het station. Door te ontwikkelen volgens de ideeën van Transit Oriented Development, in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer, wordt ingezet op schone mobiliteit via het spoor. Ook wordt er gekeken naar innovatieve vervoersvormen zoals deelauto’s en uiteindelijk het Mobility as a Service (MaaS) concept. Hierdoor kan autobezit teruggedrongen worden en ontstaat meer ruimte voor hoogwaardige verblijfsruimte.

Breed toepassen van duurzame oplossingen
Beeld: Wissing

Breed toepassen van duurzame oplossingen

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de ambitieuze plannen. Uiteraard zouden we willen zeggen, want we werken niet meer anders. Uitdrukkelijke aandacht is er voor gezondheid en biodiversiteit onder andere door goede routes voor langzaam verkeer zodat het fietsen en lopen wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt in de hele spoorzone ingezet op genoeg groenvoorzieningen: minimaal 15% van de grond wordt ingezet voor groen. Groene daken en gevels worden aangemoedigd en natuurinclusiviteit van de leefomgeving staat op de kaart. Natuurlijk worden de gebouwen gasloos en ook wordt zoveel mogelijk energie lokaal opgewekt.

Plotsgewijs ontwikkelen

Vanwege eigendomssituaties en verschil in kwaliteit van bebouwing is het hier niet mogelijk en wenselijk om in één keer een volledig bedrijventerrein te saneren voor herontwikkeling. De ontwikkelstrategie faciliteert daarom een plotsgewijze omzetting van de bestaande bedrijven en kantoren naar woningbouw. Hierdoor ontstaat flexibiliteit en kan de Spoorzone geleidelijk ‘verkleuren’ naar een divers en gemengd stedelijk gebied. Om dit in goede banen te leiden werken wij, in opdracht van de Gemeente Gouda, kavelpaspoorten uit waarin de kaders voor transformatie worden vastgelegd. Hiermee bereiken en bewaken we de gewenste kwaliteit en realiseren we voldoende ontwikkelvrijheid zodat eigenaren daadwerkelijk verleid worden om hun perceel te transformeren.