Staatsliedenbuurt – Sliedrecht

Staatsliedenbuurt – Sliedrecht

Wissing begeleidt vernieuwingstraject via participatie

Opdrachtgever

Tablis Wonen

Type opgave

Herstructurering naoorlogse woonwijk

Programma

8 ha; renovatie en nieuwbouw van 350 woningen

Status

In uitvoering

De Staatsliedenbuurt dateert uit 1955 en kent een eenzijdige en verouderde woningvoorraad met 428 woningen in voornamelijk de sociale huursector. In een intensief participatieproces heeft Wissing het vernieuwingstraject begeleid. Wij waren mede verantwoordelijk voor het participatieproces, waarvan twee ontwerpfestivals, klankbordgroepen en bewonersbijeenkomsten deel uitmaakten. Met de bijeenkomsten ontstonden een intensieve betrokkenheid van bewoners en daardoor draagvlak voor de grootschalige buurtvernieuwing. In een korte periode stelde Wissing het stedenbouwkundig plan, het inrichtingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan op.

De vernieuwing is opgebouwd aan de hand van zes ontwerpthema’s
Schetsimpressie openbare ruimte

De vernieuwing is opgebouwd aan de hand van zes ontwerpthema’s

Thema 1. Van versteende buurt naar tuindorp
Thema 2. Een rustig straatbeeld
Thema 3. Eenduidige straatprofielen
Thema 4. Ruimte voor fietsers, voetgangers en spelen
Thema 5. Duidelijk parkeren
Thema 6. Prettig wonen

De ambitie is om een eigentijds Sliedrechts Tuindorp tot stand te brengen.

De eenvormigheid en lange rechte straten zijn inmiddels vervangen door gezellige hoven en plantsoenen, en meer groen in de straten. In het openbaar gebied staan verblijven, spelen en ontmoeten centraal. Door de afname van het aantal woningen, de bouw van appartementen en het nieuwe stratenpatroon is de buurt rustiger geworden en is er meer ruimte voor groen en parkeren. De sfeervolle bebouwing biedt goede en betaalbare woningen van een herkenbare kwaliteit, die verwijst naar karaktervolle tuindorpen elders in Sliedrecht.

Prettig wonen in de Staatsliedenbuurt
Schets impressie speelplek haven

Prettig wonen in de Staatsliedenbuurt

Om een prettige woonomgeving in de Staatsliedenbuurt te realiseren zijn in het stedenbouwkundig plan tien regels voor beeldkwaliteit opgesteld. Het inrichtingsplan zorgt ervoor dat de openbare ruimte samen met de architectuur de sfeer krijgt van een Sliedrechts Tuindorp. Zoals naar voren kwam in het ontwerpfestival willen de mensen graag een verzorgde wijk, een wijk die eenheid, rust en orde uitstraalt.