Ambitieuze plannen in het coalitieakkoord

Ambitieuze plannen in het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord staan ambitieuze plannen waar wij graag aan meewerken. Zo ondersteunen wij natuurlijk het voorstel voor twee nieuwe ministers op de cruciale onderwerpen Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting, en Klimaat en Energie. Maar ook staan er in het coalitieakkoord veel opgaves benoemd waar het team van Wissing nu al met veel passie aan werkt. Denk hierbij aan het bouwen in kansrijke spoor- en kanaalzones, het werken aan duurzame mobiliteit, het beschermen van de natuur en de kwaliteit van het landschap, en water en bodem sturend laten zijn bij ruimtelijke planvorming.

Kansrijke spoor- en kanaalzones transformeren
Havenkwartier Rijswijk
Kansrijke spoor- en kanaalzones transformeren
De Stationstuinen Barendrecht

Kansrijke spoor- en kanaalzones transformeren

Met de minister voor Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting kunnen we hopelijk grote stappen zetten in de woningcrisis. Voor de ambitieuze bouwopgave van 100.000 woningen per jaar moet er veel gebeuren en wij werken hier graag aan mee. Sterker nog, wij vragen de minister om op te stappen op de rijdende trein van bouwend en ontwikkelend Nederland.

Want één van de speerpunten is het bouwen in kansrijke spoor- en kanaalzones en daar zijn wij de afgelopen tijd al volop mee bezig. Zo werken we mee aan de Stationstuinen in Barendrecht, de Spoorzone Gouda, Havenkwartier in Rijswijk en Fabriekskwartier in Tilburg. Maar ook 15 jaar geleden maakten we al een visie voor de Eemskanaalzone in Groningen. Dit is deels uitgevoerd en wordt nu door de gemeente ingezet als één van de sleutelprojecten.

In deze gebieden ligt veel potentie voor transformatie naar een fijne woonomgevingen, aangevuld met diverse andere functies en zetten we in op betaalbare koop- en huurwoningen, waar op dit moment zoveel vraag naar is.

Mobiliteitshubs ontwikkelen
Doorsenede mobiliteitshub Papendorp, Utrecht

Mobiliteitshubs ontwikkelen

In het coalitieakkoord staat ook dat er ‘hubs’ worden ontwikkeld waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel)auto, (deel)fiets, trein of metro via multimodaal reisadvies op maat. De Mobiliteitshub Papendorp in Utrecht is hiervan een goed voorbeeld. In een intensief proces met de gemeente en diverse adviseurs werken we hier aan een parkeergebouw voor 2000 tot 3000 auto’s gecombineerd met een ov-halte, fietsenstallingen, voorzieningen, horeca en woningen zodat er goed, snel en veilig overgestapt kan worden. Met extra aandacht voor fietsroutes wordt het fietsen naar de hub gestimuleerd en gefaciliteerd. Ook bij andere plannen van Wissing in de nabijheid van stations worden hubs van verschillende groottes geïntegreerd ter bevordering van duurzame mobiliteit.

Bodem en water is sturend bij ruimtelijke planvorming
Stedenbouwkundig plan Lindewijk Fase 2, Wolvega

Bodem en water is sturend bij ruimtelijke planvorming

We zijn blij om te zien dat er ook een minister van Klimaat en Energie wordt aangesteld. Hiermee wordt het belang van klimaatmitigatie en de energietransitie kracht bijgezet en dat is hard nodig. De afgelopen tijd zien we wereldwijd het belang om deze onderwerpen nu echt serieus te nemen en de omgeving af te stemmen op het veranderende klimaat. Vanochtend nog werd gewezen op een dreigende zeespiegelstijging van 65 centimeter ten gevolge van smeltend poolijs.

In onze plannen is klimaatadaptatie en waar mogelijk klimaatmitigatie altijd een integraal onderdeel. In bijvoorbeeld de Omgevingsagenda Molenlanden en de projecten Geerpark Vlijmen en Lindewijk Wolvega vormen bodemdaling, bodemgesteldheid en waterhuishouding de basis. In deze projecten zijn bodem en water sturend bij de ruimtelijke planvorming zoals in het coalitieakkoord staat en wordt dit juist ingezet om een bijzondere woonomgeving te creëren. Dit zorgt dus voor de goede ruimtelijke inrichting waar het coalitieakkoord naar wijst, waarbij we de natuur beschermen, funderingsproblematiek voorkomen en verrommeling en verdozing van onze leefomgeving tegengaan.

Twee ministers dus die ons gaan ondersteunen in de ontwikkeling en uitvoering van vele mooie en relevante plannen. Dat is een mooie opsteker!